โรคมะเร็งที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อและการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์