ฐานข้อมูล Access Medicine

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Authors
Date
Abstract
Description
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ McGrawHill’s ที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สูติศาสตร์ อายุรศาสตร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การวินิจฉัย อาการของโรค การรักษา ข้อมูลยา รวมทั้งวิดีโอ คลิปวิธีการดูแลผู้ป่วย
Keywords
Citation