การวิจัยเชิงคุณภาพทางทันตแพทยศาสตร์

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Date
2022
Abstract
Description
การวิจัยเชิงคุณภาพทางทันตแพทยศาสตร์ เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอน วิทยากรฝึกอบรม ร่วมวิจัย ให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญา ทันตบุคลากร และคณาจารย์เพื่อนร่วมวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณสุขและวิชาชีพทันตกรรม ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างการศึกษาและงานวิจัยเชิงคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Keywords
Citation