เทคนิคและเครื่องมือการบริหารงานภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี