ฐานข้อมูล Ebook ด้านการเกษตร

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Authors
Date
Abstract
Description
ฐานข้อมูลหนังสืออิเลกส์ทรอนิกส์ภาษาไทยทางด้านการเกษตร จากโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ข้อมูลหนังสือ วารสาร มัลติมีเดีย ทางด้านการเกษตรกว่า 1900 รายการ ดูคู่มือการใช้งานได้ที่ http://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/manual
Keywords
Citation